BESPLATNA ISPORUKA
SUSRETLJIVA PODRŠKA KUPCIMA
PROVJEREN ESHOP
 

Pravila o privatnosti

Operater je trgovačko društvo ALABO s.r.o., IČO: 40207098, Gorkého 10, Bratislava 811 01, Slovenská republika 

 

Zaštita osobnih podataka

 

 1. Prodavatelj je i operator web stranica u smislu ovih odredbi.
 2. Osobne informacije smatrat će se takvim informacijama kojima se može, izravno ili neizravno, identificirati određena fizička osoba. Posebno su ime, prebivalište, rodni broj, e-mail, kolačići i druge.
 3. Kupac ili Kupac je fizička osoba, potvrda narudžbe potvrđuje da je pod uvjetom da osobne podatke u ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona točni. Obrada tih podataka je neophodna za ispunjenje Ugovora o kupnji na daljinu, gdje je na jednoj strani Kupac u smislu čl. Članak 6. točka 1 slovo b) Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih lica u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, a kojom se ukida Direktiva 95/46 / EZ (u nastavku „GDPR”). Svrha obrade osobnih podataka je sakupljanje, pohrana i obrada davatelja osobnih podataka i njihovo korištenje u svrhu naplate, registracija domena i druge aktivnosti povezane s naručenom i pruženom uslugom, uključujući i komunikacije s potrošačima zbog primjene ugovornih prava (povlačenje ugovora itd)), a za potrebe vlastitog marketinga u svrhu slanja podataka o robi elektroničkim putem (e-mail).
 4. Operator obrađuje osobne podatke i to posebno:
  1. Registracija kupca
  2. Stvaranje narudžbe / stvaranje kupoprodajnog ugovora
  3. Ispostavljanje dokumenata, potvrda narudžbe
  4. Dostava robe
  5. Informacije o novinama, popustima i akcijama
  6. Evidencija narudžbi i reklamacija
 5. Operater obrađuje osobne podatke dotičnih osoba u okviru navedenom u zakonskim propisima, ugovorima i drugim dokumentima operatera onoliko, koliko ove osobe pruže operateru ove osobne podatke na dokumentima, u elektronskom obliku ili drugim načinom komunikacije sa kupcem.
 6. Korisnik ima pravo povući pristanak u bilo kojem trenutku u pisanom obliku. Otkazivanje suglasnosti stupa na snagu danom dostave Dobavljaču.
 7. Operater posebno obrađuje sljedeće osobne podatke dotičnih osoba:
  1. Ime i prezime
  2. Adresa
  3. Tel. br. i e-mail
  4. Podaci o plaćanju
  5. Kolačići (Cookies)
 8. Kupac dobrovoljno daje takve osobne podatke operateru kako bi ispunio svoje obveze prema ugovoru o kupoprodaji.
 9. Kupac uzima na znanje da će osobni podaci biti dostavljeni trećoj strani kako bi ispunili svoje obveze prema ugovoru o kupoprodaji.
 10. Operater obrađuje osobne podatke dotične osobe samo za vrijeme potrebno za ispunjavanje svojih obveza iz ugovora i općenito obvezujućih zakonskih propisa.
 11. Operater obrađuje osobne podatke dotičnih osoba za marketinške svrhe uz pristanak dotične osobe. Dotična osoba suglasna je s obradom osobnih podataka za marketinške svrhe prilikom registracije pri pretplati. Dotična osoba se slaže s obradom osobnih podataka na neodređeno vrijeme. Takav se pristanak može povući u bilo kojem trenutku obavještavanjem operatora ili otkazivanjem računa ili otkazivanjem iz newslettera.
 12. Operater ne otkriva osobne podatke o kupcima
 13. Nije moguće povući suglasnost na obradu podataka koji se obavljaju na temelju zakonske obveze (npr. Porezne svrhe).
 14. Dotična osoba ima sljedeća prava prema operateru, na pisani zahtjev u skladu s čl. 15 do 22 i čl. 34 GDPR i sukladno zakonu:
  1. Zainteresirana osoba ima pravo na pristup osobnim podacima u skladu s čl. 15 GDPR: Dotična osoba ima pravo dobiti od Operatora izjavu o tome da li se obrađuju osobni podaci koji se odnose na njega.informisanja o obradi osobnih podataka
  2. Zainteresirana osoba ima pravo na ispravak osobnih podataka u skladu s čl. 16 GDPR: Zainteresirana osoba ima pravo da operator bez nepotrebnog kašnjenja ispravi neispravne osobne podatke o njemu. S obzirom na svrhu obrade osobnih podataka, dotična osoba ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.
  3. Dotična osoba ima pravo na brisanje osobnih podataka iz članka 17. DPPP-a: Dotična osoba ima pravo da Operater bez suvišnog čekanja izbriše osobne podatke koje se na nju odnose, ako je dotična osoba ostvarila to pravo na sljedeći način:
   1. osobni podaci više nisu potrebni za svrhu za koju su stečeni ili na drugi način obrađeni,
   2. dotična osoba oduzima pristanak na temelju kojeg se obavlja obrada osobnih podataka i ne postoji druga pravna osnova za obradu osobnih podataka,
   3. predmetna osoba prigovara obradi osobnih podataka i ne prejudicira bilo kakve legitimne razloge za obradu osobnih podataka ili se ta osoba ne odnosi na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga,
   4. osobni podaci se obrađuju nezakonito,
   5. razlog je brisanja obveze iz GDPR-a, Zakona o zaštiti osobnih podataka, posebnog propisa ili međunarodnog ugovora koji obvezuje Slovačku Republiku,
   6. osobni podaci dobiveni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.
  4. Zainteresirana osoba ima pravo ograničiti obradu osobnih podataka sukladno čl. 18 GDPR: Dotična osoba ima pravo ograničiti obradu osobnih podataka od strane Operatera ako:
   1. dotična osoba protivi se točnosti osobnih podataka tijekom razdoblja koje će pružatelju usluga omogućiti provjeru točnosti osobnih podataka,
   2. obrada osobnih podataka je nezakonita, a dotična osoba protivi se brisanju osobnih podataka i zahtjeva umjesto ograničavanja njihove uporabe,
   3. Uslužitelj više ne zahtijeva osobne podatke u svrhu obrade osobnih podataka, ali su potrebni dotičnoj osoba da podnese pravni zahtjev (ako postoji takva potreba),
   4. predmetna osoba prigovara obradi osobnih podataka, sve dok se ne verificira da li prevladavaju opravdani razlozi davatelja usluge preko legitimnih razloga dotične osobe. Predmetna osoba, čija je obrada osobnih podataka ograničena, je dužna o tome biti obaviještena od strane Uslužitelja prije nego što se ograniči obrada osobnih podataka.
  5. Na temelju čl. 19 GDPR Uslužitelj je obvezan, ako to zatraži zainteresirana osoba, obavijestiti zainteresiranu osobu o korisnicima kojima je operator obavijestio ispravak osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka.
  6. Dotična osoba ima pravo na prenosivost osobnih podataka iz čl. 20 GDPR: Zainteresirana osoba ima pravo dobiti osobne podatke koji se odnose na njega i koje je pružio Operatoru u strukturiranom, uobičajenom obliku i stroju čitljivom obliku i ima pravo prenijeti takve osobne podatke drugom operatoru.
  7. Dotična osoba ima pravo prigovora obradi osobnih podataka. Zainteresirana osoba ima pravo prigovoriti obradu njegovih osobnih podataka zbog svoje posebne situacije na pravnoj osnovi, pod uvjetom da je obrada osobnih podataka neophodna za obavljanje zadaća obavljenih u javnom interesu ili zato što je obrada nužna radi legitimnih interesa
  8. Zainteresirana osoba ima pravo da ne bude pokrivena odlukom koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje i koja ima pravne učinke koji utječu na njega ili imaju značajan učinak na njega.
  9. Zainteresirana osoba ima pravo da bude od strane Operatora bez nepotrebnog kašnjenja obaviještena o povredi zaštite osobnih podataka ako takvo kršenje zaštite osobnih podataka može dovesti do visokog rizika za prava fizičke osobe.
  10. Pravo pokretanja postupka pred nadležnim organom državne uprave sukladno § 100. Zakona br. 18/2018 Z.z. o zaštiti osobnih podataka.
  11. Dotična osoba ima pravo odrediti vrijeme obrade podataka: podaci se obrađuju za vrijeme trajanja svrhe ugovora, narudžbenice i eventualnih pritužbi.
  12. Određivanje osobnih podataka je obavezno za sklapanje ugovora prilikom izrade narudžbe. U slučaju nepotpunih podataka, nije moguće sklopiti ugovor o udaljenosti.
  13. Dotična osoba ima pravo utvrditi izvor osobnih podataka ako nije dobiven uz njegov pristanak.
 15. Pružanje informacija dotičnoj osobi
  1. Uslužitelj je dužan dotičnoj osobi, na njen zahtjev, dati podatke o obradi njenih osobnih podataka. Informacije moraju biti dostavljene u papirnatom ili elektronskom obliku, općenito u istom formatu kao i prijava. Ako zatraži zainteresirana osoba, Uslužitelj također može pružiti informacije usmeno ako dotična osoba dokaže svoj identitet na drugi način. Uslužitelj je u ostvarivanju prava iz čl. 15 do 22 GDPR obvezan pružiti suradnici suradnju.
  2. Uslužitelj je dužan dostaviti dotičnoj osobi informacije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Operator može produžiti vremensko ograničenje za dva sljedeća mjeseca, čak i više puta, u opravdanim slučajevima s obzirom na složenost i broj zahtjeva. Uslužitelj je dužan obavijestiti oštećenika o svakom takvom produženju.
  3. Uslužitelj informacije pruža besplatno
  4. Ako je zahtjev osobe u pitanju očito neosnovan ili neprikladan osobito zbog njegove ponavljajuće naravi, Uslužitelj može zatražiti odgovarajuću naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove davanja informacija.
 16. Ako dotična osoba nije pravomoćna, ta prava uživaju njegovi zakonski zastupnici ili zastupnik.
 17. O ograničenju prava dotične osobe u skladu sa čl. 23 GDPR i § 30 Zakona o zaštiti osobnih podataka Davatelj usluga obavještava zainteresiranu osobu ukoliko svrha ograničenja nije ugrožena.
 18. Dotična osoba je dužna pružiti samo prave osobne podatke.
 19. Ove odredbe uređuju se zakonom. br. 122/2013 Z.z. o zaštiti osobnih podataka i prikladnim odredbama EU.
 20. Operater nije odgovoran za zlouporabu osobnih podataka od treće osobe koja je dobila neovlašteno osobne podatke.
 21. Zainteresirana osoba može na bilo koji način ostvarivati svoja prava (e-mail, tel.)

 

Objašnjenje o zaštiti osobnih podataka

ALABO obrađuje Vaše osobne podatke koje nam dobrovoljno dajete ili koje smo dobili drugim putem nego direktno od Vas.
Kada posjetite ALABO, možemo prikupljati podatke kao što su IP adresa, kolačići, ponašanje na web stranici, informacije o operacijskom sustavu, električni uređaji i tako dalje. Ti su podaci anonimni i nije moguće točno identificirati korisnika.

Podaci o kolačićima služe u više svrha od funkcija stranice i drugih kolačića koji su analitički. Analitičke kolačiće prikuplja Google Inc., koji naknadno anonimizira te podatke. Anonimni podaci više nisu osobni podaci jer se ne mogu pripisati određenoj osobi. ALABO također radi s takvim podacima. Ti se podaci također koriste za oglašavanje. Postavke kolačića možete kontrolirati pomoću ovog modula od Googlea ili postavki Vašeg preglednika. Ako u pregledniku postavite blokiranje ostalih kolačića (tehničkih), otežavate funkcioniranje svoje web stranice a ako blokirate analitičke kolačiće, otežavate funkcioniranje ALABO e-trgovine a i reklame koje ćete vidjeti na drugim web stranicama možda neće odražavati Vaše interese.

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • kupovina robe, isporuka robe, upis reklamacija i rješenja istih, registracija kupca - Vaši osobni podaci se obrađuju u najmanjoj mjeri da dobijete robu - kao što su: ime, adresa, tel. kontakt, e-mail (za potrebe isporuke, podaci dostavljeni prijevozniku), u slučaju registracije, možete izbrisati svoje podatke i svoj račun u bilo kojem trenutku,
 • marketing: Mi ćemo Vam samo slati e-mail ponude samo na temelju vašeg pristanka, što ćete potvrditi putem e-pošte i u bilo kojem trenutku možete opozvati ovaj pristanak, u ovom slučaju ne trebaju druge informacije osim Vaše e-mail adrese,
 • ispunjavanje ostalih zakonskih obveza (računovodstvo)

Vaše osobne podatke obrađujemo na ovoj pravnoj osnovi:

 • izvršavanje ugovornih obveza iz ugovora o kupnji
 • legitiman interes za pružanje sadržaja relevantnih za marketing - automatski obrađeni podaci i kolačići

Vaše osobne podatke obrađujemo u ovom vremenskom horizontu:

 • Vaše osobne podatke obrađujemo tijekom trajanja ugovora o kupnji > u slučaju ne davanja osobnih podataka, nije moguće izvršiti ugovor
 • Vaše osobne podatke obrađujemo prema zakonski propisanom razdoblju ili 10 godina u slučaju poreznog dokumenta > u ovom slučaju, pristanak se ne može povući
 • korisnički račun > vrijeme dok ne otkažete svoj račun, tj. dok ne otkažete suglasnost
 • Marketing > opoziv poslovnih notacija